สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
Maejo Alumni Of Maejo University

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของศิษย์เก่า เพื่อจะได้นำข้อมูลทที่ได้ จากศิษย์เก่าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ผู้จัดทำระบบ ขอความร่วมมือกับ ศิษย์เก่าทุกท่าน ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัย หากศิษย์เก่าท่านใดที่ไม่ สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ หรือจะต้องลงทะเบียนกับระบบก่อน

ปรัชญา

ดกหดกหด

วิสัยทัศน์

ดฟหดหก

พันธกิจ

ดหกดหกด