สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
Maejo Alumni Association; MAA

นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
อุปนายกด้านบริหาร

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป และการเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป และบัญชี

เจ้าหน้าที่เรือนพักสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
เจ้าหน้าที่เรือนพักสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
เจ้าหน้าที่เรือนพักสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
แม่บ้านสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
แม่บ้านสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
แม่บ้านสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
เจ้าหน้าที่ดูแลงานภูมิทัศน์