สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
Maejo Alumni Association; MAA

โครงสร้างการบริหารงาน

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ วาระปัจจุบัน (พ.ศ.2567-2569)

ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้

คุณไพศาลวุฒิ วงสถาวร ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้คุณแดง มาประกอบ ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้

คุณชนินทร์ ทรงเมฆ อุปนายกด้านบริหารทรัพย์สินและหารายได้ดร.อำพล วริทธิธรรม อุปนายกด้านประสานงานภาครัฐและเอกชน

ดร.ธนศาล คำเรืองฤทธิ์ อุปนายกด้านบริหารผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก อุปนายกด้านยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ อุปนายกด้านแม่โจ้สัมพันธ์และพิธีการคุณปรเมศวร์ คอวนิช อุปนายกภาค ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณเฉลิม บุญประเชิญ อุปนายกภาค ประจำภาคกลางคุณสมบัติ นิ่มเงิน อุปนายกภาค ประจำภาคตะวันออก

พันเอกวินัย พุกศรีสุข อุปนายกภาค ประจำภาคตะวันตกคุณกิตติภณ ถึงศรี อุปนายกภาค ประจำภาคใต้

คุณภาวิน  อิทธิรส เลขานุการ

คุณจิรัฏฐ์ มลิพัฒน์ นายทะเบียนคุณสุกิจ ติดชัย ปฏิคม

ดร.พัชญ์ธน ทวีโชติธนพัชร์ ประธานด้านสื่อสารองค์กรว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ ระดม ประธานด้านวิชาการและนวัตกรรมใหม่

คุณเทพนรินทร์ รักษาพล ประธานด้านวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมใหม่คุณเจริญ คำปินใจ ประธานด้านสวัสดิการและกิจกรรม

พันโทวีรพล วัชระเศรณี ประธานด้านกองทุนสงเคราะห์ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี ประธานด้านการตลาดดิจิทัลและเชื่อมโยงเครือข่าย

คุณไพรฑูลย์ รักธรรม ประธานด้านซอฟต์พาวเวอร์คุณประเดิมรัตน์ ยศภาคย์ ประธานด้านกิจกรรมพิเศษ

คุณปรีดี พระเมือง ประธานด้านหอพักและปรับปรุงภูมิทัศน์ผศ. ว่าที่พันตรี ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา ประธานด้านกฎหมาย