สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
Maejo Alumni Of Maejo University

เครือข่ายศิษย์เก่า

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะผลิตกรรมการเกษตร

คณะศิลปศาสตร์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

คณะวิทศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม