สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
Maejo Alumni Association; MAA